ประชุม/สัมมนาให้ความรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุม/สัมมนาให้ความรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ลำพูน เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน … อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณารายการครุภัณฑ์ จำนวน 1,562,700 บาท และพิจารณาที่ดินและสิ่งก่อ… อ่านต่อ…

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เวียงหนองล่องและเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีผู้เข… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564เพื่อให้การทำงานบรรลุประสิทธิภาพและประส… อ่านต่อ…

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีผู้เข… อ่านต่อ…

Read more

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 (เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย,เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก , มอบหมายให้นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหั… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 15712345...1020304050...Last »