พัฒนาบุคลากรหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา แก้… อ่านต่อ…

Read more

พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน จากการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่าง… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กระบวนการ PLC

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กระบวนการ PLC ในหัวข้อ การจัดทำแผนพัฒ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.(12 มิ.ย.62)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการทำงานออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำงานออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อร่วมกันออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Communic… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล(โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย3-5ปี)

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมพัฒนาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล(โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย3-5ปี) “หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีและหลักสูตรสะเต็มในระดับปฐมวัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อให… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จนน… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 8312345...1020304050...Last »