[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
  

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
ทีมแมงมุม
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ภูมิปัญญา
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
ดวงเดือน มูลกลาง

สมาชิกทั้งหมด 214

<< กันยายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
  
  

 

เชิญสมัครสมาชิก KM

 สำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญทุกท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน เว็บไซต์ KM สพป.ลำพูน เขต 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ สมัครสมาชิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อเรียก(ภาษาอังกฤษเท่านั้น), รหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย), รูปภาพของท่าน, อีเมล์, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


***ก่อนเข้าใช้งานกรุณา Login เข้าสู่ระบบ และ Logout ออกจากระบบ หลังการใช้งานทุกครั้ง***

 

 ภาพกิจกรรม
   นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน Tablet ชั้น ป.1 สพป.ลำพูน เขต 2

   
 ขุมความรู้
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย ดวงเดือน มูลกลาง
31 / มี.ค. / 2558 : ( 1734 / 8 )
รายงานผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบกัลยาณมิตรนิเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
รายงานผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบกัลยาณมิตรนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
บทคัดย่อ
โดย นายสุภชาติ ไกรพล
3 / ก.พ. / 2558 : ( 4686 / 16 )
บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ ร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นโยบายและแผน
โดย วีรวัฒน์ กัณทวีชัย
22 / ม.ค. / 2558 : ( 5132 / 11 )
สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2556
สรุปสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
โดย สถาพร ใหม่ทองดี
19 / ม.ค. / 2558 : ( 4994 / 11 )
บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นโยบายและแผน
โดย ผ่องศรี รัตนงาม
26 / พ.ย. / 2557 : ( 5415 / )
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล 10 มิถุนายน 2557
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 88 โรงเรียน 1 ห้องเรียนสาขา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 10,689 คน เด็กด้อยโอกาส 8,866
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย กรัณฑา อัมพุธ
31 / ต.ค. / 2557 : ( 6333 / 17 )
รายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย ธนากร อาทะเดช
31 / ต.ค. / 2557 : ( 9151 / 35 )
รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ
รายงานผลที่ได้จากการศึกษาผลการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ผลการศึกษาความคิดเห็นในด้านเจตคติ ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย ชุลีกร ใหม่เขียว
14 / ก.ย. / 2557 : ( 7143 / 11 )
ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ QPAR โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
บทคัดย่อ
โดย กานต์รวี ศรียาบ
15 / ก.ค. / 2557 : ( 7161 / )
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ
โดย วาสนา ภูผา
24 / มิ.ย. / 2557 : ( 6841 / )
รายงานการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
รายงานการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นโยบายและแผน
โดย ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์
24 / มี.ค. / 2557 : ( 7690 / )
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) จึงเป็นแผนระยะสั้นอันเป็นกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤ
บทคัดย่อ
โดย พรรณวลี มณีเกี๋ยง
26 / ก.พ. / 2557 : ( 7286 / )
รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
1. ชื่อเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก ผ่องศรี รัตนงาม
เมื่อ14 / มิ.ย. / 2556 : ( 18276 / )

รับมอบเรือนแพ


ผู้บันทึก ผ่องศรี รัตนงาม
เมื่อ14 / มิ.ย. / 2556 : ( 18294 / )

การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ตามกลยุทธ์ของสพฐ.


ผู้บันทึก รุ่งทิพย์ ทาวดี
เมื่อ13 / มิ.ย. / 2556 : ( 75756 / 600 )

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS+ARS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ(4.61845)


   
 เผยแพร่ download
แผนการจัดการความรู้
โดย admin
3 / ก.พ. / 2558 : ( 3722 / )
แผนการจัดการความรู้ ปี2557
แผนการจัดการความรู้ ปี2557
แผนการจัดการความรู้
โดย admin
3 / ก.พ. / 2558 : ( 3732 / )
คำสั่ง KM ปี2557
คำสั่ง KM Team ปี 2557
คำสั่ง
โดย admin
22 / มี.ค. / 2554 : ( 21372 / )
คำสั่ง KM TEAMสพป.ลำพูน เขต 2 ปีงบฯ54
คำสั่ง KM TEAM และทีมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ สพป.ลำพูน เขต 2 ปีงบฯ54
แผนการจัดการความรู้
โดย admin
2 / พ.ย. / 2553 : ( 25667 / )
แผนการจัดการความรู้ ปี 2553
แผนการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2553
   
    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339