กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
นางกรรณิการ์ โพธา
1. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย
ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) https://www.thaischoollunch.in.th/
2. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. งานประสานการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
– ระบบรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานจังหวัดลำพูน (ระบบ Lamphun Team) http://www.lamphundrug.go.th/lt/
– ระบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับจังหวัด (ระบบ NISPA) http://nispa.nccd.go.th/2013/
– ระบบรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) http://www.catas.in.th/home/login
4. งานความมั่นคงของชาติศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)
– ฉก.ชน.สพฐ. http://www.spcweb.obec.go.th/
– ระบบรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC OBEC)  http://202.29.172.117/spc_obec/