กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

*  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายปัณณทัต  ชัยวินิจ

2. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  ในส่วนของ

2.1 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.2 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

2.3 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน

2.4 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา

2.5 งานส่งเสริมการดำเนินงานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2.6 งานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ

3. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

3.1 งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง การท่องเที่ยว ฯลฯ

3.2 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และ สถานศึกษา

*  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และ* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

1. งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง การท่องเที่ยว ฯลฯ

1.1 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และ สถานศึกษา

1.1.1 โรงเรียนวิถีพุทธ

1.1.2 การสอบธรรมสนามหลวง

1.1.3 งานประเพณีแค่หลวงอำเภอบ้านโฮ่ง

2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในส่วนของ

2.1  งานระบบข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบ โปรแกรม CCT) และการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนยากจนพิเศษ  https://cct.thaieduforall.org/

3. งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 ระดับภาค

3.3 ระดับชาติ

4. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.1 งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.1.1 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

4.1.2  งานสหกรณ์โรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

5. งานวิเทศสัมพันธ์

6. งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 ระดับภาค

3.3 ระดับชาติ