งานธุรการ

 

* กลุ่มงานธุรการ

นางปิยธิดา  ดอนชัยสกุล

1. งานธุรการ

2. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

3.1 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3.2 งาน อ.ย.น้อย

3.3  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

4. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4.1 งานทุนการศึกษา

4.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

*งานตามบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวทัศนวรรณ  ฉางข้าวคำ
1. งานตามบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้

              1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

              1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

              1.3 ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

             1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือ ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง

             1.5 ให้คำปรึกษาและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นนักจิตวิทยาประจำ

สถานศึกษา

            1.6 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม

          1.7 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น
เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

           1.8 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 1. ปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.ลำพูน เขต 2) ดังนี้

                    2.1 งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

                    2.2 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

                    2.3 โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา

                    2.4 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

                    2.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ฉก.ชน.สพฐ.

 1. ช่วยปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                   3.1 การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                     3.2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน        

 1. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  ในส่วนของ

                     4.1 งานแนะแนวการเรียนต่อ

                     4.2 งานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

นางจารุณีย์  กองตองกาย

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของ

1.1 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

1.1.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

1.1.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา

1.1.3 การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้

1.1.4 การสั่งซื้อแบบพิมพ์

 1. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2.1  งานเว็บไซต์กลุ่ม และส่วนผู้ดูแลระบบ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แก่ งานเผยแพร่รูปกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานแจ้งสถานศึกษา งานเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น

2.2  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทาง Facebook ,Line, ออกแบบไวนิล ได้แก่ รูปภาพกิจกรรม,รางวัล,ป้ายโครงการต่างๆ                       3. ช่วยงานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

4. ช่วยงานข้อมูลการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามรถพิเศษ

นางสาวชนมน เทเสนา

 1. งานมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของนักเรียน

1.1 งานอุบัติเหตุ การเดินทางไป – กลับ

1.2 การร่วมกิจกรรมสำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

1.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทัศนศึกษา

1.4 การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

 1. งานวันเด็กแห่งชาติ และงานการประกวดแข่งขันต่าง ๆ
 2. งานเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 3. ช่วยงานงานธุรการ
 4. ช่วยงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการประสานงานทั่วไป และงานรับ ส่งหนังสือ ของงานลูกเสือ
 5. ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
 6. ช่วยงานประสานการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านนักเรียน