กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

       

* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
นางธนิตา สุขสมบูรณ์
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของ
2.1 การจัดการศึกษาในระบบ
– ระบบการรายงานการรับนักเรียน https://admission.bopp-obec.info/
2.2 การศึกษานอกระบบ
2. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
3.1 งานข้อมูลนักเรียนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
– ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET) http://202.29.172.121/specialbasic/index.php

*  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และ* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

1. งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง การท่องเที่ยว ฯลฯ

1.1 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และ สถานศึกษา

1.1.1 โรงเรียนวิถีพุทธ

1.1.2 การสอบธรรมสนามหลวง

1.1.3 งานประเพณีแค่หลวงอำเภอบ้านโฮ่ง

2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในส่วนของ

2.1  งานระบบข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบ โปรแกรม CCT) และการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนยากจนพิเศษ  https://cct.thaieduforall.org/

3. งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 ระดับภาค

3.3 ระดับชาติ

4. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.1 งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4.1.1 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

4.1.2  งานสหกรณ์โรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

5. งานวิเทศสัมพันธ์

6. งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 ระดับภาค

3.3 ระดับชาติ