อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู ตามแนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน โดยให้ความรู้ในเรื่องการจัดหาด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน 29 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม 78 คน มีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ

.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560