รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่4/2560 เพื่อรับทราบนโยบายจากสพฐ.และแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ,เลขาธิการสพฐ.พบเพื่อนครู ,การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) โดยระบุให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ,ระบบการจัดเก็บข้อมูล(MIS) ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 , สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ PISA 2018 ได้แจ้งให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียนที่จะมีขึ้นเดือนสิงหาคม 2561 ระดับ ม.3 ซึ่งจะมีการประเมินด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ , Active Learning ได้มีการยกระดับในการใช้ศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ในจังหวัดชายแดนใต้ , การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว การชมนิทรรศการงานพระราชพิธีการพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 และการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งานและคณะทีมงานบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลูสูงสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2