การปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง “ไวรัส Covid-19 “

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดคัดกรอง “ไวรัส Covid-19 ” เพื่อคัดกรอง  “ไวรัส Covid-19 ”  ผู้มาติดต่องานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แสดงบัตรประชาชน  และตรวจวัดอุณหภูมิ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2