ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาพิเศษเรียนรวม (โปรแกรม SET) ปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาพิเศษเรียนรวม (โปรแกรม SET) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษเรียนรวม ในระบบโปรแกรม SET ของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผน IEP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ของสพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2