ประชุมเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้และการติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อถือได้ในด้านการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 91 ท่าน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2