ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมครูผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 18 ราย เพื่อรายงานตัวในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561