สร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561)สู่การปฏิบัติ โดยสพป.ลำพูน เขต 2 ได้กำหนดให้ผอ.ร.ร.และครูวิชาการเข้าร่วมประชุมตามเขตอำเภอ ซึ่งแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 อ.บ้านโฮ่งและอ.เวียงหนองล่อง ประชุม ณ ห้องประชุมชั่วคราว สพป.ลำพูน เขต 2 จุดที่ 2 อ.ลี้ ประชุม ณ โรงเรียนบ้านแม่เลยและจุดที่ 3 อ.ทุ่งหัวช้าง ประชุม ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561