การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2564

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด จำนวน 79 คน ครอบคลุมทุกโรงเรียน ให้มีความเข้าใจและติดตามการดำเนิน… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ข้… อ่านต่อ…

Read more

พิธีเปิดป้ายทำบุญรั้ว และอาคารอำนวยการประชาสาร รวมทั้ง ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายทำบุญรั้ว และอาคารอำนวยการประชาสาร รวมทั้ง ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Read more

การประชุม หารือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามกรณีนักเรียนประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เป็นประธานในการประชุม หารือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามกรณีนักเรียนประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์ วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านห้… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งมอบโครงการ บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนใ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2  เพื่อร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้น… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางกรรณิการ์  โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนมูลนิธิช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก แก่เด็กชายอ่… อ่านต่อ…

Read more