รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ นโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวร.ร./พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา1/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวร.ร.และพุธเข้าข่าวสพฐ. เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครู… อ่านต่อ…

Read more

รับเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พจนีย์  นันต๊ะห้วย นักเรียนร.ร.บ้านห้วยแพ่ง และด.ญ.ณัชลียา เกษะโกมล นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม จังหวัดลำพูน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมครูผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 18 ราย เพื่อรายงานตัวในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด และเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโย… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและสินทรัพย์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำ… อ่านต่อ…

Read more