รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป”สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันํธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
  1 files      0 download
Download
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ.2555
  1 files      4 downloads
Download
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
  1 files      6 downloads
Download
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
  1 files      68 downloads
Download
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
  1 files      6 downloads
Download
การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563
  1 files      0 download
Download
เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
  1 files      1 download
Download
เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ.2555
  1 files      0 download
Download
เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
  1 files      2 downloads
Download
เอกสารดาวน์โหลด คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  1 files      3 downloads
Download
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)
  1 files      2 downloads
Download
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)
  1 files      1 download
Download
แจ้งโรงเรียนที่สนใจกรอกแผน IEP Online ขอรหัส
  1 files      7 downloads
Download
แจ้ง จากการประชุม วันที่ 2 กันยายน 2562
  1 files      5 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประชาสัมพันธ์วิธีการรับชมสื่อวิดีทัศน์พัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวน ทางห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ
  1 files      3 downloads
Download
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย และประสบอุบัติเหตุ
  1 files      1 download
Download
เลื่อนการอบรมผู้บังคับบบัญชาลูกเสือ ของ สพม.22
  1 files      1 download
Download
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  1 files      2 downloads
Download
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562
  1 files      27 downloads
Download
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
  1 files      2 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
  1 files      1 download
Download
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562
  1 files      1 download
Download
ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
  1 files      3 downloads
Download
แจ้งหัวข้อการแข่งขัน(บางรายการ)ของการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
  1 files      4 downloads
Download
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย และประสบอุบัติเหตุ
  1 files      1 download
Download
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
  1 files      0 download
Download
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
  1 files      12 downloads
Download
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย และประสบอุบัติเหตุ
  1 files      0 download
Download
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
  1 files      7 downloads
Download
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย และประสบอุบัติเหตุ
  1 files      0 download
Download
การประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” ปี 2561
  1 files      4 downloads
Download
การเปลี่ยนแปลงวันแข่งตอบคำถามภาษาไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24
  1 files      2 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ
  1 files      0 download
Download
การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace
  1 files      0 download
Download
ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
  1 files      0 download
Download
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
  1 files      2 downloads
Download
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
  1 files      1 download
Download
โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตร/ผู้อุปการะของข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ
  1 files      0 download
Download
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นคามรู้ชั้นสูง
  1 files      4 downloads
Download
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 24/2561
  1 files      336 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6
  1 files      6 downloads
Download
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
  1 files      2 downloads
Download
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
  1 files      5 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขตพื้นที่)
  1 files      194 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      177 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่น 10
  1 files      19 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
  1 files      1 download
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
  1 files      19 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  1 files      3 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      38 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนตุุลาคม2560
  1 files      4 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      13 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      21 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      15 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      16 downloads
Download
รายละเอียด ดาวน์โหลด
แบบ พฐ.
  1 files      0 download
Download
แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สพฐ.
  1 files      0 download
Download
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
  1 files      1 download
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      38 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      15 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      16 downloads
Download
วิเคราะห์ Pre O-Net รายบุคคล
  1 files      43 downloads
Download
ผลการประเมินการอ่านเขียน ปีการศึกษา 2559
  1 files      12 downloads
Download
ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.
  1 files      10 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      10 downloads
Download
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
  1 files      1327 downloads
Download
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      182 downloads
Download
logo_obec
รายละเอียด ดาวน์โหลด