สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 113/2564 การผ่อนคลายมาตรการ