สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 112/2564 มาตรการการนำบุคคลภายนอกมาทำงานในโรงงาน