การดำเนินงาน

                - แผนการดำเนินงานประจำปี

                -  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

                - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    การปฏิบัติงาน 

                 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    การให้บริการ

                 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

    ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต

    สรุปผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

    E-SERVICE

                  - AMSS++ & SmartOBEC

                  - E-Office โรงเรียน

                  - E- Money สพป.ลำพูน เขต 2

                  - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

                   - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)

                   - ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

                   - ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)

                   - การจัดการความรู้ KM

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน)

    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    มาตรการภายในเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ภายในสพป.ลำพูนเขต 2

          - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          - มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          - มาตรการป้องกันการรับสินบน

          - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

           - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

           - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบVideo Conferenec (google meet)
  1 files      15 downloads
Download
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
  1 files      66 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่อ 18 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      70 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
  1 files      96 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ๓๐ สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      38 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ30 (รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่)
  1 files      98 downloads
Download
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ18 สพป.ลำพูน เขต 2 (รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่)
  1 files      113 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 16 (รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่)
  1 files      73 downloads
Download
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม -30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 504936 หรือ 08 99537396 หรือ 087 565 9756 (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่)
  1 files      29 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  1 files      43 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบ Video Conference (google meet) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รับโอนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ18 สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      49 downloads
Download
ประกาศสพป.ลำพูน เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
  1 files      61 downloads
Download
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง เลขที่ อ 18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      46 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      57 downloads
Download
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีปกติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
  1 files      61 downloads
Download
ประกาศข้อมูลสภาพอัตราและตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2564
  1 files      78 downloads
Download


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

New title