สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Search Results for: all

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปองคุณ จี้ขาว นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศและรับรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ.2566 กลุ่มวิชา… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตรถวายเป็… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30น.นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30น.นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมก… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยPA ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  Season II “School in school” ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566  น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมาให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย PA ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สพป.ลำพูน เขต 2 … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  เพื่อร่วมกันพิจารณา(ร่าง)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน และให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน จำนวน… อ่านต่อ…

Read More