คู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา