รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน