สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ดำเนินการรวบรวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

5. รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การย้ายศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

7. แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

9. การสอบแข่งขั้นฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2335 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

10. คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขั้นฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566

11. แนวปฏิบัติการบรรจุต่างตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

12. การนำรายชื่อผู้สอลบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/403 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566

13. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

14. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

15. การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

16. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

17. มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

18. การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552

19. การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว2664 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

20. หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว18 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2565

21. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว110 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566

22. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว3436 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

23. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

24. แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

25. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/427 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

26. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว2824ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

27. การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ. หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว5618 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

28. การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ. หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว1755 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566

29. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

30. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3329 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

6. คู่มือการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ปี 2564

7. แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว11 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

9. การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว2335 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

10. คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

11. แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566

12. การนำเสนอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/403 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

4. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

5. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

6. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

7. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

8. คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

9. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

11. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

12. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

14. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

15. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

16. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชื่ยวชาญ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

17. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

18. การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ. หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว5618 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

19. การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ. หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว1755 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

3. มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

4. มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2554

6.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก หน้า 10 – 18 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 61 ก หน้า 1 – 3 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

3. แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

4. แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553

5. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว2972 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

6. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544

8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2554

9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม129 ตอนพิเศษ 22 ง หน้า 1 – 11 วันที่ 24 มกราคม 2555

10. แนวปฏิบัติระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

12. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

14. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

15. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564