สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562