สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน