สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ