สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ลำพูน เขต 2

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

        มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

        1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

        2. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

        3. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        4. คู่มือการปฏฺิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

        5. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        6. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

        7. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        8. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        9. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        10. คู่มือการปฏฺิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี