คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ลำพูน เขต 2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

        มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

         1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

         2. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

         3. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         4. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

       5. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

         6. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

         7. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

       8. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

         9. คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

        10. คู่มือการปฏฺิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี