สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง