สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566