สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566