ประกาศ/คำสั่งจังหวัดลำพูน COVID-19

รายละเอียดดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 22)
  1 files      28 downloads
Download
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19
  1 files      14 downloads
Download
ประกาศจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือป้องกันโรคติดเชื้อหลังเทศกาลสงกรานต์
  1 files      114 downloads
Download
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 18) ข้อ 11
  1 files      15 downloads
Download
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 19)
  1 files      8 downloads
Download
การดำเนินการตามข้อสั่งการข้อเสนอแนะของศูนย์ ศปก.ศบค.
  1 files      1 download
Download
การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19
  1 files      1 download
Download
ประกาศงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11)
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศ สสจ.ลำพูน เรื่อง สถานที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      13 downloads
Download
ศูนย์โควิดลำพูน แจ้งข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
  1 files      17 downloads
Download
ศูนย์โควิดลำพูน แจ้งกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด(ฉบับที่ 16)
  1 files      9 downloads
Download
จังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดและคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
  1 files      3 downloads
Download
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศเรื่อง ให้ปฏิบัติตามมาตรสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศเรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      22 downloads
Download
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  1 files      8 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 17/2563 เรื่องยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
  1 files      10 downloads
Download
คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 513/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน
  1 files      45 downloads
Download