สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล