สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎ ก.ค.ศ.  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายอื่น

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ