ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 9 ราย และได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 10 ราย ดังนี้มีรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวกนกศิลป์ ยุวงค์ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.วัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง
2.นางสาววรรณนิตา ประนันท์ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านนาเลี่ยง อ.ลี้
3.นางสาวจุฑามาศ จันทิมา บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านปาง อ.ลี้
4.นางสาวเสาวภา ธารสุขฐานันดร บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านทุ่งข้าวหาง อ.ทุ่งหัวช้าง
5.นายธวิทย์ ทอเตี้ย บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านก้อจัดสรร อ.ลี้
6.นางสาวนวลอนงค์ ไชยยา บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านแม่ปันเดง อ.ทุ่งหัวช้าง
7.นางสาวทิพย์ญาพร แก้วเล็ก บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านห้วยต้มฯ อ.ลี้
8.นางสาวฉวีวัลย์ งามเปรียบ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านโป่งแดง อ.ทุ่งหัวช้าง
9.นายวนศาสตร์ บุตรศาสตร์ บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.บ้านแม่ป้อก อ.ลี้
10.นางสาวพรพิมล ธรรมจารี บรรจุแต่งตั้งที่ ร.ร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง