สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 17/2566

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30น.น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 17/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2