สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 เพื่อร่วมกันพิจารณารายงานการติดตามการประเมินการควบคุมภายใน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน  เพื่อสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2