สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย”

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย” โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 100 คนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัย และเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรและสามารถแนะนำผู้ปกครองให้รู้จักเลือกใช้สื่อประเภทเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาตามวัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานตังบ่งชี้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยพ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2