สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณางบการเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (กำไรสุทธิประจำปี 45,772.92 บาท), การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยตรวจสอบภายใน, การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก ผู้ออมทรัพย์ , การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน, การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ , การปรับปรุงประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และการปรับปรุงประกาศกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน และการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พ.ศ.2551 เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2