สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 7-22 มีนาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า และนางชไมพร ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการฯ ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวังดิน โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านห้วยกาน โรงเรียนวัดบ้านดง โรงเรียนบ้านดอนมูล โรงเรียนบ้านหล่ายท่า โรงเรียนบ้านทุ่งข้างหาง และโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และดำเนินการประเมินพัฒนาการในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน สำหรับนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป