สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พุธเช้าข่าวสพฐ.+ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในเวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 6/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้การรายงานการตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไตรมาส 1 , การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์(Online) ผ่านระบบ ZOOM Meeting , การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้)ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 , การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ในสถานศึกษา, การคัดเลือก Best Active Learning ทุกสาระวิชา , การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานด้ารการเงินการบัญชีของโรงเรียน , การพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยและครูคศ.1(ตั้งแต่บรรจุถึง 5 ปี) สู่การเป็นครูมืออาชีพ และการประเมิน ITA  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2