ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ ศน.ชุลีกร ใหม่เขียว ศน.อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ และศน.ฉันทนา วงศ์ฝั้น จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับผู้บริหาร และครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน บ้านแม่เทย บ้านห้วยหละ ชุมชนบ้านแม่ตืน บ้านม่วงสามปี อนุบาลวังดิน บ้านก้อจัดสรร สามัคคีศรีวิชัย บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปภัมภ์ ชุมชนบ้านป่าไผ่ และบ้านแม่ป้อก โดยมีจุดประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสะเต็มศึกษา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนในโครงการในประเด็น ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนในปีการศึกษาหน้า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เพื่อคัดเลือกเป็นผลงาน best pratice ระดับเขตพื้นที่ต่อไป