รับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

ดร.ชาญชิต ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เวลา 14.30น.ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ ” มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา