ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2565

ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2565  เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านปางส้าน และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ , น.ส.อัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง และโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย ,น.ส.ชุลีกร  ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านแม่บอน โรงเรียนบ้าห้วยโป่งและโรงเรียนบ้านปวง ,น.ส.ฉันทนา  วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสักและโรงเรียนบ้านแม่เทย , นางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวัดวังหลวง  โรงเรียนบ้านป่าพลู และโรงเรียนบ้านม่วงโตน , นางกรัณฑา  อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนห้วยปิงและโรงเรียนบ้านดอนมูล , น.ส.พรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)และโรงเรียนบ้านฮั่ว , นางชไมพร  ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม รร.บ้านห้วยแหนและรร.บ้านดงสักงาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566