ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน