สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการดำเนินงาน ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2566 มีครูผู้รับผิดชอบงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 79 คน เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2566 รุ่นที่ 1 เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง และเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย จำนวน 24 คน และรุ่นที่ 2 เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี จำนวน 22 คน วันที่ 8 มีนาคม 2566 รุ่นที่ 3 เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ จำนวน 17 คน และรุ่นที่ 4 เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย จำนวน 17 คน โดยได้รับความรู้จากนายกฤษณะ ประฉิมมะ ครูรร.บ้านวังทับไทร สพป.พิจิตร เขต 1 และนายอำนาจ พันละออง ครูรร.บ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2