การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการสังเคราะห์ SAR ผ่านระบบ google meet

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566  ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการสังเคราะห์ SAR  ผ่านระบบ google meet ณ ห้องประชุม 2  ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง