สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อชี้แจงบทบาทและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2