สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม คณะกรรมการประกวดบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 9 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.ประเภท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ (ออกจากราชการเนื่องจาก อายุครบ  60 ปี  บริบูรณ์) 2.ประเภท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3.ประเภท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 4.ประเภท พนักงานราชการ หรือ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนที่จ้างจากงบ สพฐ. (ครูขั้นวิกฤต ,บุคลากรวิทย์ – คณิต) หรือครูผู้สอนที่จ้างรายได้สถานศึกษา  5.ประเภท ลูกจ้างประจำ หรือ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งนักการภารโรง 6.ประเภท ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน , ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการและอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 7.ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 8.ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน  และ9. ประเภท ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่ง (ธุรการ แม่บ้าน เวรยาม นักการภารโรง พนักงานพิมพ์ดีด) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวดจากองค์ประกอบด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เพื่อรับโล่และเกียรติบัตรอันทรงเกียรติต่อไป