สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน  , การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 ,  การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1 , การดำเนินการอาหารกลางวัน และการ PLC ของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู   พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ได้ติดตามการขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ด้วยโคก หนอง นา โมเดล เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนของโรงเรียนวัดวังหลวง