สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง  เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่สทศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ และคณะครูที่ปฎิบัติหน้าที่ในการควบคุมนักเรียนมาทดสอบ

และในโอกาสเดียวกันดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม  รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 4 สนามสอบ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน